Anekdotas

Mokytoja kvieèia prie lentos Petriukà. Ji sako:

-Pasakyk du ávardþius.

Petriukas:

-Kas??? Að???

Mokytoja:

-Ðaunuolis deðimt!!!

   

Facebook komentarai