Anekdotas

Petriukas ateina á mokyklà ir jo mokytoja uþklausia:

- Petriuk, ar tu sulauþei suolà?

Petriukas atsako:

- Ne, bet daugiau taip nedarysiu..

   

Facebook komentarai