Anekdotas

Ateina á mokyklà naujokas.

- Mokiniai, èia naujokas Petriukas Kiauðinis.

Visi juoktis pradëjo. Kiauðinis, kiauðinis. Vienas nat gale ið suolo iðkrito.

Mokytojos kantrybë trûko:

- Negraþu juoktis ið pavardës! Subinaiti sëskis á suolà!

   

Facebook komentarai