Anekdotas

Þmona klausia pas vyrà-programuotojà:

- Mielasis, kodël prieð vestuves tu buvai toks geras ir mandagus, prisimenu netgi gëles man dovanojai...

- Matai, brangioji, tai buvo demo-versija.

   

Facebook komentarai