Anekdotas

Grupës "CD-R" albumas "700MB" - kol kas sëkmingiausias visø laikø kompaktinis diskas.

   

Facebook komentarai