Anekdotas

Novarusas iðkvieèia kompiuteriø meistrà. Tas atvaþiuoja ir mato: ekrano deðinysis apatinis kampas su skyle. Akivaizdþiai perðautas. Klausia:

- O kas atsitiko, kad èia perðauta?

- Kaip tai kas! Að visà miestà valdau, man visi mokesèius moka, o èia kaþkokia sàvarþëlë dar aiðkins!

   

Facebook komentarai