Anekdotas

"XXX uþ dykà!!! Nuogos vienuolës!!! Paþiûrëk, kà jos iðdarinëja!!!"

...

- Ponas dizaineri, ar jûs tikras, kad mûsø klebonijai tai tikrai bus gera reklama Internete?

   

Facebook komentarai