Anekdotas

Þmona vyrui:

— Brangusis, að taip noreèiau pasimylëti skutant bulves...

Vyras, ásivaizduodamas þmonà apsinuoginusià prie kriauklës, ðnibþda:

— Taip, brangioji...

Þmona:

— Tik bulves tai tu skusi...

   

Facebook komentarai