Anekdotas

Santechnikas krapðtosi po unitazà, atkimðinëja. Staiga pamato, kad já stebi berniukas. Santechnikas atsigræþia á já ir sako:

-Matai, pacane, èia tau ne po internetà narðyti.

   

Facebook komentarai