Anekdotas

Programeris su þmona iðeina ið parduotuvës apsikrovæ maiðeliais.

Þmona sako:

-tu stovëk ir saugok visus deðimt maiðeliø o að bëgu taksi sugausiu.

Gráþta þmona ir mato susijaudinusá vyrà, vis perstatinëjantá maiðelius.

-tu sakei, kad àia deðimt maiðeliø, o að suskaièiuou tik devynis.

- betgi jø buvo deðimt- sako þmona.

Programeris:

-Na gerai suskaièiuojam abu : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9…

   

Facebook komentarai