Anekdotas

Á kompiuteristo duris kaþkas pasibeldþia. Jis atidaro ir mato prie slenksèio stovinèià giltinæ su dalgiu rankoje.

- Kas tu? — klausia kompiuteristas.

- Að tavo uninstaller, — paaiðkina giltinë.

   

Facebook komentarai