Anekdotas

Kada supranti, kad esi nepataisomas kompiuterastas? Kai iðleidi du treèdalius atlyginimo naujam kompui? Ar kai supranti, kad per savaitgalá 50 valandø praleidai programuodamas? Ne. Tai supranti tada, kai paþástama nimfomanë tau pasako: "Þinai, bûkime tiesiog draugais...".

   

Facebook komentarai