Anekdotas

Parogramuotojas pamatë skraidanèià lëkðtæ:

- O, kaþkam diskas iðlëkë...

   

Facebook komentarai