Anekdotas

Programuotojas po sunkios darbo dienos gráþta namo. Aiðku, jau antra valanda nakties... Þmona miega... Programuotojas nusirengia, atsigula á lovà, apkabina þmonà. Ta per miegus sumurma:

- Gal ne, man galvà skauda...

Programuotojas atsako:

- Nesijaudink, að tik "read-only"...

   

Facebook komentarai