Anekdotas

Vëlyvas vakaras. Gatve eina policininkas. Þmoniø beveik nëra, tylu... Staiga ið kaþkokio kiemo iðgirsta riksmus ir nutaria paþiûrëti, kas vyksta. Áeina á kiemà ir mato: bûrelis vyrukø, á kampà uþspietæ kaþkoká þmogø, mëto á já visokias ðiukðles. Policininkas prieina prie jø ir kultûringai, bet grieþtai paklausia:

- Labas vakaras, inspektorius Petraitis. Kas èia vyksta, kodël mëtote á þmogø ðiukðles?!

- Spamerá pagavome, jis reklamas siuntinëja, - atsako vienas vyrukas.

- Spameris? - perklausia policininkas, - tai ne ðiukðëmis já, o plytomis, plytomis!!!

   

Facebook komentarai