Anekdotas

Pirkëjas parduotuvëje skundþiasi kompiuteriniu þaidimu:

- Pirkau èia þaidimà,o jis neveikia!

- Koks þaidimas?

- "Tetris".

- Ir jis neveikia?

- Kai tik ásijungiu, per ekranà kaþkokie gabalai vienas ant kito tik krenta, krenta ir krenta!

   

Facebook komentarai