Anekdotas

Susitinka du draugai, plëtojantys elektroninës komercijos verslà. - Na, kaip laikaisi? - Neblogai, atidariau tinkle parduotuvæ, per pirmà mënesá uþdirbau dvideðimt tûkstanèiø virtualiø doleriø. - Virtualiø? Að dar neregëjau tokiø! - Að taip pat…

   

Facebook komentarai