Anekdotas

Ðneka du vyrai:

-Kodël tavo sûnus taip greitai auga? Tu kà, ji uþ ausø tempi?

-Ne, að tiesiog kas mënesi pakeliu monitoriø 5 cm...

   

Facebook komentarai