Anekdotas

Gráþta kompiuterastas namo. Já pasitinka katë ir taip glaustosi, glaustosi prie jo deðinës rankos.

- Brangusis, kodël ta katë taip glaustosi prie tavo rankos? - klausia þmona.

- Turbût uþuodþia pelæ....

   

Facebook komentarai