Anekdotas

Billas Gatesas iðkrito ið 50 aukðto...

Ir neuþsimuðë!

Nes pakibo...

   

Facebook komentarai