Anekdotas

Ið tikrøjø tai visø pirma buvo bitas, po to - baitas, ir tik tada þodis.

   

Facebook komentarai