Anekdotas

Depresija - tai tokia bûsena, kai ásijungi Internetà ir neþinai, kur eiti...

   

Facebook komentarai