Anekdotas

Á kompiuteriø aptarnavimo firmà ateina laiðkas: "Mansulûþospaceklaviðas,patarkite,kàmandaryti?".

Firma atsako: "Tikri_programuotojai_nesinaudoja_space_klaviðu!".

   

Facebook komentarai