Anekdotas

Þmonës linkæ daryti klaidas, bet þmonës, dirbandys su kompiuteriais, klaidas linkæ daryti daug kartø labiau...

   

Facebook komentarai