Anekdotas

Meilë... Merginos, ar þinote, kas yra meilë? Tai ne kai jums dovanoja gëles, vedþioja á kavines ar neðioja ant rankø... Meilë - tai kai jums pasakoja apie Linux, PHP, C++, o jûs sëdite ir ádëmiai klausote...

   

Facebook komentarai