Anekdotas

Ar þinote, kodël kompiuteriai ima cypti, kai paspaudi iðkart daugelá klaviðø?

Ogi tam, kad paþadintø uþmigusius programuotojus!

   

Facebook komentarai