Anekdotas

- Ar patenkina programuotojà jo darbas?

- Kai programuotojas vaþiuoja á darbà jis su ádomumu þiûri á merginas. O vakare, gráþdamas ið darbo, jis jau nekreipia á jas jokio dëmesio. Matomai, darbas já pilnai patenkina.

   

Facebook komentarai