Anekdotas

Programuotojas neateina á darbà vienà dienà. Dvi dienas. Treèià taip pat nepasirodo darbe. Bendradarbiai susiruoðë eiti pas já á namus. Áeina, o tem betvarkë, viskas iðmëtyta. Ieðkojo po visà butà, kol pagaliau rado vonioje - programuotojas iðsekæs, silpnas, leisgyvis guli ant grindø, o jo rankoje ðampûnas su instrukcija:

Paimti ðiek tiek ðampûno, átrinti galvà,...kartoti...

   

Facebook komentarai