Anekdotas

Skambina lameris á firmà:

- Jûsø programa nedirba!!! Kà daryti?

- Ar jûs atydþiai perskaitëte Instrukcijà?

- Taip, taip, dariau viskà, kaip paraðyta ? nedirba.

- Perskaitykite atydþiai dar kartà 1-mà eilutæ.

- Skaitau: "Paspauskite klaviðà ENTER". Spaudþiu... Nedirba.

- Skaitykite toliau.

- Skaitau: "Atleiskite klaviðà ENTER". O!!! Suveikë!!!

   

Facebook komentarai