Anekdotas

Vienas programuotojas gyvena 12 aukðte. Kiekvienà kartà áëjæs á liftà jis spaudþia ið pradþiø mygtukà su skaièiumi 1, paskui — su skaièiumi 2 ir ilgai ilgai ieðko mygtuko ENTER.

   

Facebook komentarai