Anekdotas

Skambutis á laikrodþiø remonto dirbtuves:

— Alio! Mano laikrodis neteisingai rodo.

— O jis ið viso eina? — klausia laikrodþiø meistras.

— Neþinau, o kaip patikrinti?

— Na, paklausykite, ar tiksi.

— Kaip að já paklausysiu? — nesupranta paskambinæs klientas.

— Kaip, kaip? Paprastai! Pridëkit ausá prie laikrodþio ir paklausykit! — netenka kantrybës laikrodþiø meistras.

— Tiesiai prie monitoriaus pridëti ausá ar kaip? — vis tiek nesupranta skambintojas.

   

Facebook komentarai