Anekdotas

Vyksta vakarëlis, kuriame smarkiai padauginæs kompiuteristas, dauþo indus, kabinëjasi prie sveèiø, rëkauja ir blaðkosi po kambará. Kompiuteristo þmona èiumpa beisbolo lazdà ir trinkteli ásilinksminusiam vyreliui per pakauðá. Vyrelis ramiai susmunka ant grindø.

— Kam tu já ðitaip smarkiai?!! — aikèioja sveèiai.

— Nieko tokio, persikraus ir bus normaliai.

   

Facebook komentarai