Anekdotas

Kai pasaulyje bus badas, visi iðmirs, bet ilgiausiai iðgyvens programuotojai. Jie dar iðtisus mënesius maitinsis trupiniais ið klaviatûros.

   

Facebook komentarai