Anekdotas

- Klausyk, girdëjai, kad naujojo amerikietiðkojo nematomo lëktuvo "Stels 2" programinæ árangà kurs "Microsoft" ??

- Rimtai ? Reiðkia lëktuvui bûtina sàlyga bus "pakibti" ore be jokio judëjimo.....

   

Facebook komentarai