Anekdotas

Programuotojas - tai þmogus, jums visiðkai nesuprantamu bûdu sprendþiantis problemà, kurià jûs neþinojote turás.

   

Facebook komentarai