Anekdotas

Ðiandien vos neuþmuðiau þmonos. Gráþtu namo, o prie ðaldytuvo magnetu pritvirtintas "flopikas" ir raðtelis:"Brangusis, tai tavo diskelis su svarbiais dokumentais, kurio tu vakar niekur negalëjai surasti"...

   

Facebook komentarai