Anekdotas

Virusai, virusai... valytoja-tai JËGA!

Vienas smûgis ðluota per serverá ir pusë ofiso jau kaip valanda be darbo.

   

Facebook komentarai