Anekdotas

Kompiuteristo þmona sako savo vyrui:

-brangusis ar nemanai, kad mums pats laikas bûtø ásigyti vaikelá?

-palauk, tuoj suinstaliuosiu.

   

Facebook komentarai