Anekdotas

Kuo skiriasi aparatinë ir programinë áranga? Aparatinë áranga kiekvienais metais vis maþesnë, greitesnë ir pigesnë. O programinë áranga - vis didesnë, lëtesnë ir brangesnë.

   

Facebook komentarai