Anekdotas

Þmona sako vyrui:

— Brangusis, o tu tikrai manai, kad agurkø kaukë pagerina mano iðvaizdà?

— Þinoma, mieloji, tik að niekaip nesuprantu, kodël tu jà nusiimi...

   

Facebook komentarai