Įvykiai Fukushima Dai-ichi ir Fukushima Dai-ni atominėse elektrinėse įvertinti pagal INES skalę

Š. m. kovo 18 d. TATENA pateikė atnaujintą informaciją apie įvykių Fukushima Dai-ichi ir Fukushima Dai-ni atominėse elektrinėse įvertinimą pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (toliau - INES).

TATENA duomenimis, Japonijos branduolinę saugą reguliuojančioji institucija Fukushima Dai-ichi 1, 2, ir 3 blokuose įvykusius įvykius pagal INES skalę įvertino 5 lygiu. Fukushima Dai-ichi 4 bloke bei Fukushima Dai-ni 1, 2 ir 3 blokuose įvykusius įvykius pagal INES skalę įvertino 3 lygiu.

Branduoliniai ir radiologiniai įvykiai, įvykę įvairiose pasaulio AE ir kituose branduoliniuose objektuose, pagal INES skalę yra įvertinami nuo 1 iki 7. Vadovaujantis TATENA „INES vadovu“, įvykis pagal INES skalę įvertinamas 3 lygiu, jei jis atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

  • gyventojų jonizuojančiosios spinduliuotės apšvita dešimt kartų viršijo nustatytą metinę apšvitos dozę;

  • apšvitos dozė aikštelėje viršijo 1Sv/h;

  • neprojektinė darbo aplinkos (AE aikštelės) tarša radionuklidais;

  • fizinių saugos barjerų pagal „apsaugos gilyn“ principą pažeidimas, kuomet pažeidžiamos saugos funkcijas atliekančios sistemos bei prarandamas radioaktyviųjų medžiagų šaltinio, skleidžiamą jonizuojančiąją spinduliuotę, sulaikymo funkcijas atliekančių sistemų vientisumas;

Įvykis pagal INES skalę įvertinamas 5 lygiu, jei jis atitinka bent vieną iš žemiau pateiktų kriterijų:

  • radioaktyviųjų medžiagų išmetimai į aplinką viršijo nustatytus lygius, dėl ko yra būtina imtis apsaugomųjų veiksmų, siekiant apsaugoti gyventojus ir aplinką;

  • žmogaus mirtis nuo gautos jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos;

  • reaktoriaus aktyviosios zonos pažeidimas;

  • didelio kiekio radioaktyviųjų medžiagų išmetimas branduolinio įrenginio (pvz. AE) viduje, dėl ko, gyventojai gali gauti pakankamai dideles apšvitos dozes.

   

Facebook komentarai